Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • Faktoring dynamicznym i ważnym instrumentem rozwoju polskich firm

Faktoring dynamicznym i ważnym instrumentem rozwoju polskich firm

07-11-2022

Wyniki rynku faktoringowego biją kolejne rekordy obrotów oraz liczby klientów korzystających z tej usługi, a perspektywy dalszego wzrostu faktoringu dla polskich przedsiębiorców są bardzo dobre. Klienci Banków Spółdzielczych coraz częściej wybierają faktoring jako szybki i skuteczny produkt wspierający ich bieżącą działalność oraz rozwój.

Wyniki rynku faktoringowego po III kwartałach 2022 roku, podane przez Polski Związek Faktorów, pokazują dalszy dynamiczny wzrost zarówno obrotów, jak i skali korzystania z tego produktu oraz coraz większe znaczenie faktoringu dla przedsiębiorców. We wzroście obrotów bierze również udział spółka produktowa Zrzeszenia BPS i Banków Spółdzielczych, BPS Leasing i Faktoring.

Jak wygląda rynek faktoringu w Polsce?

Z usług spółek faktoringowych w okresie pierwszych 9 miesięcy bieżącego roku skorzystało 23,6 tysięcy klientów, którzy sfinansowali tą drogą 16,3 mln faktur o wartości ponad 345,6 mld zł. Oznacza to wzrost skali obrotów o 34,6% r/r. BPS Leasing i Faktoring odnotował w tym okresie obrót na poziomie 818,6 mln zł wobec 751,9 mln zł w 2021 roku.

W faktoringu pełnym (ubezpieczonym) zostały sfinansowane należności w kwocie 168,3 mld zł (48,7%), zaś w faktoringu niepełnym (nieubezpieczonym) należności w wysokości 177,3 mld zł. Zdecydowana większość obrotu faktoringowego to faktoring krajowy (82%), tylko 18% obrotu stanowi faktoring międzynarodowy.

Prawie połowa firm, korzystających z faktoringu, to firmy produkcyjne, a ok. 1/3 to firmy przetwórcze i dystrybucyjne. Te branże bardzo często korzystają z faktoringu jako możliwości przyspieszenia obrotu należnościami oraz zamiany należności na gotówkę.

- Faktoring to przede wszystkim efektywny sposób finansowania działalności oraz polepszania płynności, a także dyscyplinowania odbiorców do terminowego regulowania zobowiązań. Nasi Klienci coraz bardziej świadomie wykorzystują te ogólne zalety faktoringu, jak również to, że faktoring pełny (ubezpieczony) zabezpiecza im ryzyko płatnicze kontrahentów. Faktoring wpływa na pogłębienie relacji z obecnymi Klientami Banku BPS oraz Banków Spółdzielczych, minimalizuje ryzyko ich utraty na rzecz konkurencji oraz zwiększa szanse pozyskania nowych Klientów – mówi Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

 

Perspektywa dalszego wzrostu faktoringu

Na wzrost zainteresowania faktoringiem wpływa zmieniająca się dynamicznie sytuacja gospodarcza. Zarówno w skali makro, jak i mikro zmianie ulegają warunki rynkowe, dlatego uczestnicy rynku szukają stabilnych i bezpiecznych źródeł finansowania swoich należności. Coraz więcej przedsiębiorców chce zabezpieczyć swój biznes na trudne czasy i ubezpieczyć swoje należności, zapewniając sobie równocześnie szybciej środki finansowe z tytułu sfinansowanych wierzytelności.

Za skorzystaniem z faktoringu przemawia również sytuacja na rynku finansowym i kredytowym. Wobec coraz bardziej rygorystycznej polityki kredytowej banków i obniżeniem zdolności kredytowej wielu klientów banków, a także z powodu wzrostu kosztów kredytu, faktoring może być skutecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Z jednej strony bowiem zdolność faktoringowa klienta jest co do zasady wyższa niż jego zdolność kredytowa, z drugiej ceny faktoringu w dużym stopniu bazują na stałych opłatach, nie powiązanych wprost z kosztem pieniądza (np. faktoring abonamentowy). Zatem faktoring może okazać się bardziej niż kredyt przystępnym i tańszym sposobem finansowania działalności bieżącej przedsiębiorcy.

Zmiany na rynku surowców, obniżona ich dostępność lub czasowy brak oraz wzrost ich cen wymuszają częstokroć zakupy gotówkowe lub w formie przedpłat, w czym znakomicie pomaga faktoring poprzez poprawę własnej płynności finansowej. Coraz częściej więc o faktoring w spółce BPS Leasing i Faktoring aplikują podmioty, które dotychczas radziły sobie na rynku z konkurencją bez tej formy finansowania.

Z kolei spadek zaufania w obrocie, zwłaszcza wobec nowych kontrahentów, skutkuje nie udzielaniem kredytów kupieckich lub skróceniem ich terminów. Faktoring może tu stanowić dobrą receptę na te nowe uwarunkowania rynku.

Wreszcie wzrost bezpośrednich kosztów produkcji oraz innych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim w wyniku wysokiej inflacji, mogą powodować problemy płynnościowe przedsiębiorstw, czasowy spadek rentowności lub nawet stratę na poziomie operacyjnym. Przedsiębiorcy nie zawsze i nie od razu mogą zrekompensować ten wzrost kosztów podniesieniem cen sprzedaży, a zatem w takiej sytuacji faktoring zastępczo będzie mógł zlikwidować przynajmniej zatory płynnościowe i tym samym usprawnić działalność naszego klienta.

Jak podkreślił Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Artur Adamczyk w niedawnym w wywiadzie dla „MF Bank” problemy związane z inflacją i kryzysem energetycznym spowodowały zastój na rynku kredytów, zwłaszcza kredytów hipotecznych i inwestycyjnych. W związku z czym dużym wyzwaniem dla instytucji finansowych będzie właściwy dobór zarówno kredytobiorców oraz monitoring portfela pod kątem szans i zagrożeń. W tym kontekście faktoring w Grupie BPS stanowi również wehikuł pomocniczy dla Zrzeszenia BPS i Banków Spółdzielczych, rozwiązujący potrzeby klientów, dla których z różnych powodów finansowanie bankowe staje się niemożliwe bądź znacząco utrudnione.

– Aktualne dane na temat rynku faktoringowego świadczą o coraz bardziej wzrastającym znaczeniu faktoringu jako szybkiego, bezpiecznego i stabilnego produktu finansowego, uzupełniającego kredyt bankowy. BPS Leasing i Faktoring spełnia na bieżąco rolę Faktora w Zrzeszeniu BPS, świadcząc bezpośrednie usługi faktoringowe klientom bankowości spółdzielczej, ale również jako koordynator produktu i moderator cyklicznych spotkań, webinariów oraz szkoleń dla całej sieci Banków Spółdzielczych – podkreśla Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

 

 

O BPS Leasing i Faktoring

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia tj. 1 grudnia 2021 r. Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Grupy BPS zarówno produkty leasingowe, jak i faktoringowe. Dla wszystkich grup Klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro-przedsiębiorców i rolników oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Wszystkich zainteresowanych ofertą faktoringową w Grupie BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.bpsleasing.pl/kontakt.

"Zmieniamy się dla Was"

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.