Skip to main content
 • Wniosek faktoringowy

  Wniosek faktoringowy

  W celu zawnioskowania o udzielenie finansowania w formie faktoringu przez BPS Leasing i Faktoring, uprzejmie prosimy o wypełnienie Wniosku faktoringowego oraz Załączników nr 1, 2 i 3 (jeśli dotyczy). W niektórych przypadkach może być również wymagane wypełnienie Zał. nr 4.

  Przydatne informacje

  Przepisy AML

  Zakres wymaganych danych na temat: reprezentantów Wnioskodawcy, w tym ewentualnego ich statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), jego Beneficjentach rzeczywistych oraz strukturze własności i kontroli, podyktowany jest głównie przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

  Informacja w sprawie identyfikacji Klientów
  Rozporządzenie w sprawie wykazu PEP

   

  Wniosek o dostęp do Portalu Klienta Faktor Web

  W celu uzyskania dostępu do Portalu Klienta Faktor Web przez upoważnionego Pracownika / Współpracownika Faktoranta, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

  Karta identyfikacyjna osoby upoważnionej .pdf

  Karta identyfikacyjna osoby upoważnionej .docx

  Znajdziesz nas też tutaj

  BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.