Skip to main content

Informacja dla Klientów w związku z konfliktem na Ukrainie

25-02-2022

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, zwracamy uwagę, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w polisach Auto-Casco oraz ubezpieczeniach majątkowych, z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w wyniku wojny, działań o charakterze wojennym, konfliktu zbrojnego etc., a także szkody w mieniu skonfiskowanym lub zajętym przez organy państwowe (w tym na rzecz armii). W związku z tym, że w aktualny konflikt za naszą wschodnią granicą zaangażowane oprócz Ukrainy, są także Rosja i Białoruś, ryzyko konfiskaty na rzecz armii może się zmaterializować na terytorium tych Państw.

Jednocześnie, chcielibyśmy poinformować, że w dniu dzisiejszym Ergo Hestia wycofała z dystrybucji wszelkie klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia na terytorium Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz przekazała informację, że na obszarach objętych działaniami wojennymi, organizacja usług Assistance, co do zasady nie jest możliwa.

Będziemy Państwa informować na bieżąco jak tylko uzyskamy analogiczne reakcje do Hestii z pozostałych Zakładów Ubezpieczeń.

 

Komunikat Banku BPS dotyczący sytuacji na Ukrainie znajduje się pod adresem: https://www.bankbps.pl/aktualnosci/informacje-dla-klientow-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie

 

Aktualizacja z 28.02.2022 r.

 

Chcielibyśmy poinformować, że Compensa również wstrzymała możliwość rozszerzenia AC o ryzyko kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
PZU przekazało stanowisko, że każde rozszerzenie polisy na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, wymaga uzyskania zgody opiekuna kontraktu.

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.