Leasing i faktoring nie zwalniają tempa

24-02-2022

Klienci Banków Spółdzielczych coraz powszechniej korzystają zarówno z leasingu, jak i faktoringu i doceniają je, co z jednej strony jest zasługą szybkości działania oraz umiejętności dopasowania usług do potrzeb Klientów, z drugiej - coraz lepszej znajomości oferty wśród przedsiębiorców i konkurencyjnej cenie.

Jak podały organizacje branżowe, to jest Związek Polskiego Leasing (ZPL) i Polski Związek Faktorów (PZF), zrzeszone w tych związkach firmy leasingowe i faktoringowe zanotowały w  2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 duże wzrosty wolumenów finansowania przedmiotów poprzez leasing oraz finansowania należności i zobowiązań w drodze faktoringu. Rok 2021 to był bardzo dobry rok dla obu sektorów i zdecydowanie potwierdził rolę i znaczenie leasingu i faktoringu w finansowaniu modernizacji i tempa rozwoju polskiej gospodarki. 

Według danych ZPL w 2021 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 88 mld zł i jest to wynik wyższy o 30,7% niż̇ w roku 2020. Największą (54,1%) grupą Klientów tej branży są mikro firmy o obrotach do 5 mln zł oraz firmy o obrotach między 5 a 20 mln zł (19,6% Klientów), co daje łącznie aż 73,7% korzystających z leasingu, definiowanych jako mikro i małe firmy.

Z kolei PZF opublikował dane, z których wynika, że w 2021 roku obroty faktorów w porównaniu z rokiem 2020 wzrosły o 25,8% i osiągnęły wartość 362,4 mld PLN. Ponad 80% Klientów tej branży to firmy produkcyjne oraz dystrybucyjne, sprzedające swoje wyroby na dłuższe terminy płatności.

Leasing i faktoring w bankach spółdzielczych

Na tym tle jeszcze lepiej prezentują się roczne wyniki zarówno leasingu, jak i faktoringu, w sektorze bankowości spółdzielczej. Spółka BPS Leasing i Faktoring jako podmiot dedykowany do obsługi tych produktów w Zrzeszeniu BPS w ramach sieci sprzedaży Banku BPS oraz lokalnych Banków Spółdzielczych odnotowała w 2021 r. wzrost sprzedaży leasingu rok do roku o 51,3% i zamknęła rok kwotą finansowania leasingu w wysokości 183,8 mln PLN oraz wzrost obrotów faktoringu w wysokości 1,03 mld PLN (1 035 629 626 PLN), co oznacza wzrost o 36,3% względem roku 2020.

Warto również zauważyć, że określeni w danych statystycznych jako podstawowi Klienci z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowią najważniejszą i docelową grupę Klientów Banku BPS oraz wszystkich Banków Spółdzielczych.

 

Konkurencja wymusza nowoczesne rozwiązania

- Coraz wyraźniej dostrzegamy rosnące znaczenie leasingu i faktoringu w Zrzeszeniu BPS, co zresztą przekłada się na długofalowe strategiczne cele naszej Spółki. Postrzegamy bankowość spółdzielczą jako priorytetowy i dominujący kanał sprzedaży naszych produktów. Oferując jednocześnie leasing i faktoring stwarzamy Klientom możliwości pełnej obsługi leasingowej i faktoringowej w ramach jednego podmiotu. Obroty i wyniki Spółki w roku 2021 potwierdzają, iż przyjęta w Grupie Kapitałowej BPS strategia sprzedaży tych produktów przynosi planowane rezultaty - mówi Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

 

Konkurencja w sektorze bankowym wymusza na Bankach Spółdzielczych konieczność poszukiwania i wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań bazujących na wspólnych standardach i cross-sellingu specjalistycznych produktów jak leasing czy faktoring, co wpływa na pogłębienie relacji z obecnymi Klientami Banków Spółdzielczych oraz uatrakcyjnia ich ofertę, zwiększając przy tym możliwość pozyskania nowych Klientów oraz minimalizując ryzyko ich utraty na rzecz konkurencji.

 

–  BPS Leasing i Faktoring poszerza systematycznie współpracę z siecią Banków Spółdzielczych, organizując cykliczne szkolenia i webinaria produktowe oraz wzmacniając rolę Banku Spółdzielczego w propagowaniu i oferowaniu przedmiotowych produktów wśród swoich Klientów. Leasing i faktoring stanowią naturalne i potrzebne uzupełnienie produktów bankowych i utrwalają oraz pogłębiają relacje Klienta z danym Bankiem i ze Zrzeszeniem BPS dodaje Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

 

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia tj. 1 grudnia 2021 r. Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Zrzeszenia BPS zarówno produkty leasingowe jak i faktoringowe. Dla wszystkich grup Klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro-przedsiębiorców oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Więcej informacji nt. finansowania leasingiem lub faktoringiem w Zrzeszeniu BPS za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt.

"Zmieniamy się dla Was"

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.