• O nas
  • Aktualności
  • Rekord obrotów faktoringowych BPS Leasing i Faktoring w 2022 roku!

Rekord obrotów faktoringowych BPS Leasing i Faktoring w 2022 roku!

03-01-2023

Faktoring umacnia pozycję istotnej i coraz ważniejszej usługi finansowej na polskim rynku. Spółka BPS Leasing i Faktoring zanotowała w 2022 roku kolejny rekord obrotów faktoringowych!

- W czasach pandemii wspieraliśmy i wspieramy cały czas przedsiębiorców w przetrwaniu kłopotów gospodarczych. Wyniki naszej Spółki pokazują, że robimy to skutecznie i że faktoring okazuje się ważnym instrumentem finansowym, pozwalającym naszym Klientom zabezpieczyć sobie szybki wpływ środków finansowych oraz wyeliminować ryzyko braku zapłaty bądź niewypłacalności odbiorcy. To również produkt zwiększający konkurencyjność Klienta na rynku mówi Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

 

Co to jest faktoring?

Faktoring polega na finansowaniu nieprzeterminowanych, bezspornych faktur sprzedaży, gdzie zapłata należna od odbiorców z tytułu dostarczonych towarów lub wykonanych usług połączona jest ze świadczeniem na ich rzecz dodatkowych czynności, jak: administrowanie i dokonywanie rozliczeń związanych z wierzytelnościami, monitorowanie i dochodzenie wierzytelności czy przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (faktoring bez regresu).

Przedsiębiorcy postrzegają faktoring jako: szybki i efektywny sposób finansowania działalności bieżącej, dzięki zamianie faktur na „gotówkę”, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności oraz skuteczny instrument polepszania płynności i dyscyplinowania odbiorców do terminowego regulowania należności.

Z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, sprzedające z odroczonym terminem płatności. Utrzymanie płynności finansowej w ich przypadku decyduje o stabilizacji oraz rozwoju, a faktoring umożliwia im zachowanie dobrej kondycji ekonomicznej.

Wzrost obrotów faktoringowych

Wyniki rynku faktoringowego wskazują na odbudowanie po okresie pandemii oraz zwiększenie znaczenia produktu na rynku, co potwierdzają dwucyfrowe wzrosty r/r zarówno obrotów faktoringowych, jak i liczby przedsiębiorców, korzystających z faktoringu. Rynek ma szansę przekroczyć w 2022 roku skalę 400 mld zł obrotów oraz 20 mln sfinansowanych faktur. Dowodzi to wagi faktoringu jako nowoczesnego, szybkiego i elastycznego instrumentu pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

– Na wzrost zainteresowania faktoringiem wpływa zmieniająca się sytuacja gospodarcza. Zarówno w skali makro, jak i mikro zmianie ulegają warunki rynkowe, dlatego uczestnicy rynku szukają stabilnych i bezpiecznych źródeł finansowania swojej sprzedaży. Do grona naszych Klientów dołącza coraz więcej mikro- i małych firm. Także one chcą lepiej i efektywniej zarządzać swoimi finansami oraz poprawić swoją płynność finansową – dodaje Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

 

 

Spółka BPS Leasing i Faktoring zanotowała w 2022 roku kolejny rekord obrotów faktoringowych w wysokości 1 078,6 mln PLN, po raz drugi z rzędu przekraczając 1 mld PLN wykupionych wierzytelności rocznie. Na przestrzeni ostatnich czterech lat wartość sfinansowanego przez Spółkę obrotu Klientów Banków Spółdzielczych rosła rok do roku, z poziomu 446,13 mln PLN w 2018 roku do ponad 1,07 mld PLN w 2022 roku, odnotowując w tym okresie wzrost obrotu o ponad o 141,8%.

 

Źródło: BPS Leasing i Faktoring

Faktoring należy postrzegać jako dodatkowy, istotny produkt dla Klienta, stanowiący uzupełnienie oferty finansowej Banku BPS oraz zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych, dzięki któremu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań produktowych w Grupie BPS, bazujących na wspólnych standardach i cross-sellingu specjalistycznych produktów, jak faktoring czy leasing, wpływa na pogłębianie relacji z obecnymi Klientami Banków Spółdzielczych oraz uatrakcyjnia ich ofertę, zwiększając przy tym możliwość pozyskania nowych Klientów oraz minimalizując ryzyko utraty istniejących Klientów na rzecz konkurencji – powiedział Łukasz Bogusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu, BPS Leasing i Faktoring.

O BPS Leasing i Faktoring

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia tj. 1 grudnia 2021 r. Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Grupy BPS zarówno produkty leasingowe, jak i faktoringowe. Dla wszystkich grup Klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro-przedsiębiorców i rolników oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Wszystkich zainteresowanych ofertą faktoringową w Grupie BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.bpsleasing.pl/kontakt.

"Zmieniamy się dla Was"

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.