Skip to main content

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 lutego 2024 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby naszej Spółki z: ul. Grzybowska 87, na: ul. Grzybowska 81.

Nowe dane adresowe to:

BPS Leasing S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie uległy także adresy e-mail oraz numery telefonów.

W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do BPS Leasing S.A.

Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.

Pismo informacyjne

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.